Usługi BHP Wrocław

Doradztwo, Outsourcing, Szkolenia BHP
Kompleksowe usługi BHP Wrocław

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP występuje w każdym aspekcie zawodowym oraz prywatnym i dlatego każdy człowiek wykonujący pracę na rzecz pracodawcy, powinien znać zasady jakich należy przestrzegać aby praca wykonywana była bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie oraz innych osób. Dlatego tak ważne jest przeszkolenie pracowników w wyżej wymienionym temacie, co w konsekwencji pozwoli na terminowe wypełnianie obowiązków oraz bezpieczny powrót do domu po ich zakończeniu. 

Usługi BHP Wrocław
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Outsourcing BHP

Nasza firma świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na najwyższym poziomie i z pełnym zaangażowaniem Szkolenia przeprowadzamy w sposób w pełni zrozumiały dla każdego pracownika. Wiedza to podstawa w każdej branży i dlatego będąc odpowiedzialnym partnerem każdej firmy na bieżąco szkolimy się w zakresie zarządzania BHP.

Szkolenia BHP w Wrocławiu

Usługi bhp Wrocław

Najważniejsze akty prawne związane z BHP

  • Ustawa o dozorze technicznym.
  • Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
  • Ustawa o społecznej inspekcji pracy.
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Ustawa o systemie oceny zgodności.
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oferujemy usługi spełniające wymogi prawne.

Stała i kompleksowa obsługa firm i przedsiębiorstw w zakresie BHP.
Szkolenia wstępne i okresowe z zakresów przepisów BHP dla pracodawców i grup pracowniczych.
Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

usługi doradcze i szkolenia bhp

BHP to warto wiedzieć.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Wypadek przy pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą. Nagłość zdarzenia przejawia się w gwałtowności działania, które w zasadzie nie powinno przekraczać dnia roboczego. Elementem uzasadniającym zaistnienie wypadku przy pracy jest działanie przyczyny zewnętrznej, najczęściej będzie nią uderzenie, upadek, porażenie prądem, zranienie narzędziem pracy itp. Do przyczyn zewnętrznych zalicza się również pozostający w związku z pracą, nadmierny wysiłek. O tym czy zaistniało przeciążenie pracą, decydują okoliczności zewnętrzne ale i możliwości psychiczne i fizyczne danego pracownika. Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, który zaistniał w czasie podróży służbowej; wypadki w drodze do pracy i z pracy.

W razie zaistnienia wypadku pracodawca jest obowiązany do podjęcia wszystkich niezbędnych środków, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie. Równocześnie muszą być podjęte działania zapewniające udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku ważne jest z punktu widzenia prawidłowego wskazania winnych i okoliczności stopnia winy oraz w celu zapobieżenia w przyszłości podobnym wypadkom. O wszystkich ciężkich, zbiorowych lub ze skutkiem śmiertelnym wypadkach przy pracy bądź tych, które wywołały te skutki a miały związek z pracą i jeśli mogą być uznane za wypadek przy pracy, pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy oraz prokuratora. Rejestr wypadków przy pracy.

W razie zaistnienia wypadku pracodawca jest obowiązany do podjęcia wszystkich niezbędnych środków, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie. Równocześnie muszą być podjęte działania zapewniające udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku ważne jest z punktu widzenia prawidłowego wskazania winnych i okoliczności stopnia winy oraz w celu zapobieżenia w przyszłości podobnym wypadkom. O wszystkich ciężkich, zbiorowych lub ze skutkiem śmiertelnym wypadkach przy pracy bądź tych, które wywołały te skutki a miały związek z pracą i jeśli mogą być uznane za wypadek przy pracy, pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy oraz prokuratora. Rejestr wypadków przy pracy.

Najistotniejszą cechą choroby zawodowej jest to, że rozwija się ona w pewnym okresie. Nie ma tutaj nagłości zdarzenia i to odróżnia ją od wypadku. Choroby zawodowe są to takie choroby, które zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w miejscach pracy. generalnie za choroby zawodowe uważa się choroby określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów, w formie wykazu chorób zawodowych. Czynniki szkodliwe oddziałujące na pracownika mogą wystąpić nawet przez wiele lat. Przy ich ocenie bierze się pod uwagę przede wszystkim rodzaj, stopień i czas narażenia zawodowego na działanie czynników oraz sposób wykonywania pracy.

Kompleksowe usługi BHP

Usługi BHP kierujemy do firm z dolnego Śląska, wrocław i okolice.