Usługi PPOŻ Wrocław

Przeglądy PPOŻ - legalizacje sprzętu PPOŻ - szkolenia przeciwpożarowe
Kompleksowa obsługa ppoż

Kontrola przeciwpożarowa

Nasza działalność na rzecz usług przeciwpożarowych to przede wszystkim sprawdzenie sprzętu gaśniczego co ma wymierny wpływ na bezpieczeństwo każdego użytkownika czy to zakładu w którym się znajduje czy to właścicieli lub pracowników którzy chcieliby czuć się bezpiecznie. Poza samym przeglądem istotna jest legalizacja gaśnic oraz ich naprawa.

Oprócz samego sprzętu, sprawdzane być powinny również instalacje hydrantowe czy też tryskaczowe zwane inaczej armaturą wodną lub wodno-pianową, systemy oddymiające oraz wszelkie instalacje, których celem jest ochrona przeciwpożarowa budynków. Dlatego też usługi przeciwpożarowe naszej firmy to przede wszystkim działalność kontrolna, nadzorcza oraz audyt budynków.

Usługi ppoż Wrocław

Zapewniamy kompleksowe usługi PPOŻ.

 • Stały nadzór PPOŻ. Kompleksowa obsługa PPOŻ.
 • Szkolenia przeciwpożarowe.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie w instrukcję oraz znaki ewakuacyjne i ppoż.
 • Wyposażenie w niezbędne gaśnice oraz ich serwis.
 • Szkolenia z zakresu ochronny przeciwpożarowej.
 • Szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Praktyczne szkolenia z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Opracowanie planu ewakuacji.
 • Próbna ewakuacja obiektu.
 • Doradztwo dobór sprzętu ppoż.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP.
Usługi ppoż Wrocław
Obsługa ppoż Wrocław
 • Pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajność hydrantów wewnętrznych.
 • Pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajność hydrantów zewnętrznych .
 • Próba ciśnienia węża hydrantowego.
 • Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego.
 • Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
 • Przegląd klap dymowych.
 • Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych.
 • Doradztwo dobór sprzętu ppoż.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP.
 • Pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajność hydrantów wewnętrznych.
 • Pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajność hydrantów zewnętrznych .
 • Próba ciśnienia węża hydrantowego.
 • Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego.
 • Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
 • Przegląd klap dymowych.
 • Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych.

Usługi PPOŻ Wrocław i okolice

Usługi instalacyjne systemów ppoż

W katalog usług przeciw pożarowych wpisywać będzie się również instalowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe, montaż systemów ppoż zapewniających bezpieczne użytkowanie budynków, czy też pomieszczeń, które ich wymagają, a dokładniej jest to miedzy innymi inspekcja drzwi i okien ppoż kontrola, klap dymowych, wykonanie przejść instalacyjnych w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka pożaru.

Przeciwpożarowe usługi doradcze

Kluczem do skutecznego wdrożenia usług PPOŻ jest fachowe i rzetelne doradztwo. Firma przeciwpożarowa powinna informować w co i jakie systemy należy wyposażyć budynek. Oprócz inwestora, właściciela czy zarządcy kluczowym jest aby konsultować swoje potrzeby z firmą, która świadczy usługi ppoż z uwagi na doświadczenie oraz wiedzę która powinna służyć do osiągnięcia jak najwyższego bezpieczeństwa dla osób znajdujących się wewnątrz budynku.

KOmpleksowa obsługa ppoż

Ważne informacje dla użytkowników gaśnic

Gaśnice są podstawowym wyposażeniem, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zakładach pracy, hotelach i pensjonatach oraz pojazdach. Ich obecność gwarantuje bezpieczeństwo, dlatego należy przeprowadzać regularne przeglądy i prace konserwacyjne.
Legalizacja gaśnic to nic innego jak regularne kontrole, a więc cykliczne (coroczne) przeglądy w autoryzowanym punkcie ochrony przeciwpożarowej. Takie działanie ma na celu potwierdzenie, że sprzęt jest sprawny i w przypadku zagrożenia, zadziała zgodnie z zapewnieniami producenta.
Często wydaje nam się, że gwarancja producenta jest wystarczająca, aby mieć pewność o sprawności urządzenia. Nic bardziej mylnego. W ciągu trzech lub pięciu lat od zakupu, może dojść do wielu samoistnych uszkodzeń, zerwania plomby lub rozszczelnienia. W takim przypadku, gdy dochodzi do sytuacji zagrażającej życiu, gaśnice mogą okazać się zwyczajnie niesprawne. Legalizacja jest niezbędnym uzupełnieniem gwarancji i to przede wszystkim ona daje nam pewność, że sprzęt jest gotowy do użytku. Co więcej, okresowe kontrole są wymogiem stawianym przez producentów gaśnic.
Od sprawności gaśnicy zależy w najmniejszym stopniu spalenie się elementu wyposażenia lecz najcenniejszym skarbem, które chroni gaśnica jest ludzkie życie należy o tym pamiętać , że zapominając o przeglądzie gaśnicy czy też jakimkolwiek sprzęcie ppoż ryzykujemy że w tej ważnej chwili swobodnego rozwoju pożaru nie uda nam się go opanować co może mieć tragiczne skutki z powodu strat materialnych oraz ludzkich. Gaśnice w firmach, które nie przeszły legalizacji lub są uszkodzone, mogą być niesprawne i w przypadku zagrożenia życia, okazać się całkowicie bezużyteczne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U.2010.109.719), do obowiązków właściciela lokalu należy utrzymanie gaśnicy w dobrym stanie technicznym wraz z wykonywaniem odpowiednich prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. Wynika z tego, że dokonywanie przeglądu i legalizacji gaśnic autoryzowanym punkcie jest konieczna. Takie działanie pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych związanych z brakiem zapewnienia należytego bezpieczeństwa osobom znajdującym się w lokalu.

Okresowy przegląd gaśnic wykonamy w autoryzowanych Zakładach Ochrony Przeciwpożarowej Przeprowadza go wykwalifikowany pracownik, który posiada wymagane uprawnienia, specjalistyczną wiedzę oraz odpowiedni sprzęt. W trakcie procesu legalizacji sprawdzane są m.in.:
termin ważności gaśnicy;

 • • sprawność gaśnicy;
 • • zawartość środka gaśniczego;
 • • mikrouszkodzenia plomby, dyszy oraz całego osprzętowienia.

W przypadku, gdy uszkodzenia gaśnicy są zbyt rozległe, nie wykonuje się jej naprawy i wyłącza sprzęt z użytku jako niesprawny.

Po wykonaniu kontroli gaśnicy w autoryzowanym punkcie, każdy klient otrzymuje niezbędne potwierdzenie pokontrolne:

 • • protokół z okresowego przeglądu gaśnicy,
 • • kontrolkę informującą o następnym terminie przeglądu.
Okresowa konserwacja gaśnic powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu. Najczęściej jest to konieczność legalizacji 1 x do roku, choć zdarza się, że w przypadku niektórych środków gaśniczych, kontrole muszą być przeprowadzane częściej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli na umowie cywilnoprawnej związanej z wynajmem lokalu nie zostało uznane inaczej, to właściciel budynku ma obowiązek zapewnić maksymalną ochronę przeciwpożarową, czyli m.in. zadbać o prawidłowy stan techniczny gaśnic znajdujących się w lokalu. Jeśli jednak umowa cywilnoprawna pomiędzy właścicielem budynku a najemcą ustanawia inaczej, wówczas obowiązkiem dbałości o należytą ochronę przeciwpożarową w lokalu może być obarczona osoba wynajmująca.

Przeglądy PPOŻ - legalizacje PPOŻ - szkolenia przeciwpożarowe​

Bezpieczeństwo PPOŻ

Ważnym aspektem, patrząc pod kątem całokształtu usług przeciwpożarowych są przeglądy budynków pod względem oznaczeń , tablic i wykazów ułatwiających ewakuację jak również możliwość zlokalizowania sprzętu ppoż na wypadek pożaru. Ponadto, firma zajmująca się takimi usługami powinna sporządzić plany takich ewakuacji, instrukcje przeciwpożarowe dla budynków (na podstawie istniejących przepisów prawa), oraz opracować ewentualne drogi i scenariusze pożaru. Po przygotowaniu tego typu scenariuszy warto jest zadbać również o przeszkolenie osób będących użytkownikami takich budynków. Dzięki temu, wiadomo że plany ewakuacyjne w odpowiednim momencie zostaną skutecznie wykorzystane. Ponadto pozornie prosto wyglądające szkolenie ma niewymierne korzyści wpływające zarówno na świadomość pracowników podczas sytuacji zagrażających życiu czy mieniu ale również posiądzie się umiejętność obsługi sprzętu ppoż w sytuacji tego wymagającej. Zapewniamy naszym klientom to wszystko, aby każdy czuł się bezpiecznie w firmie.

Instalacje i szkolenia ppoż w Wrocławiu

Kompleksowe usługi PPOŻ

Usługi PPOŻ kierujemy do firm z Dolnego Śląska, Wrocławia i okolic.